Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej

Przy każdej księdze wieczystej zakłada się i prowadzi akta księgi wieczystej. Akta księgi wieczystej zakłada się z chwilą wpływu wniosku o założenie księgi wieczystej.

Do akt księgi wieczystej składa się w porządku chronologicznym dokumenty i pisma dotyczące danej księgi wieczystej. Do akt księgi wieczystej dołącza się również w niezbędnym zakresie dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej dotychczasowej księgi wieczystej, które zostały odnalezione, oraz zbiór dokumentów, jeżeli był prowadzony.

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej

W aktach księgi wieczystej znajdują się m.in. dokumenty, na podstawie których dokonano w niej wpisów świadczących o prawie własności do nieruchomości, hipotece, służebnościach czy innych ograniczonych prawach rzeczowych i osobistych. Akta księgi wieczystej prowadzi się w twardych teczkach opatrzonych opisem wskazującym nazwę sadu, gminy (miasta) oraz numer repertorium księgi wieczystej i numer tomu akt księgi wieczystej.

Kto może złożyć wniosek o wydanie odpisu dokumentów z akt księgi wieczystej?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (u.o.k.w.i.h.) Art. 36 (1), ust. 4:

”Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego”.

Zgodnie z wyjaśnieniem Stanisława Rudnickiego (Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz):

„Osobą zainteresowaną w żądaniu wydania odpisu jest każdy, na czyją rzecz wpisane są prawa, ostrzeżenia, prawa osobiste i roszczenia, wzmianki o wniosku i każdy, kto może domagać się uzgodnienia stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym”.

Jak i gdzie należy złożyć wniosek (na jakim formularzu) – jakie informacje należy wpisać?

W celu uzyskania odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej należy w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca prowadzenia danej księgi wieczystej złożyć stosowny wniosek. Wniosek o wydanie odpisu z akt księgi wieczystej powinien być złożony na urzędowym formularzu oznaczonym jako: ”KW-ODPIS-AKT”.

Formularz KW-ODPIS-AKT można pobrać ze strony internetowej sądu rejonowego, wydział wieczystoksięgowy.

Wnioskując o udostępnienie odpisu dokumentów z akt księgi wieczystej należy na formularzu KW-ODPIS-AKT wskazać:

  • właściwe oznaczenie sądu rejonowego i wydziału, do którego składany jest wniosek (w którym prowadzona jest dana księga wieczysta),
  • numer księgi wieczystej, z której akt ma być wydany odpis dokumentu,
  • dane identyfikacyjne dokumentów, z których ma być wydany odpis, np. Akt notarialny – umowa sprzedaży z dnia ……… REPERTORIUM NR 77/2015 sporządzony w dniu …….. w Biurze Notarialnym w miejscowości ………….przez …… (imię i nazwisko notariusza)

oraz podać ilość egzemplarzy odpisów.

W przypadku, gdy wnioskujący o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej nie jest osobą „zainteresowaną” (w myśl przepisów ustawy o.k.w.i.h.) jest zobowiązany do podania przyczyny zainteresowania dokumentem.

Na stronie drugiej formularza KW-ODPIS-AKT należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca zamierza odebrać dokument osobiście, miejsce w formularzu adres do doręczeń należy pozostawić pustym. Natomiast, jeżeli wnioskodawca mieszka za granicami kraju, w polach na adres powinien wpisać dane adresowe do doręczeń w Polsce.

Wniosek o udostępnienie akt z księgi wieczystej należy podpisać odręcznie.

Opłaty od wniosku KW-ODPIS-AKT

Opłata od wniosku o odpis dokumentu z akt księgi wieczystej wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu (opłata kancelaryjna – Art. 77. 1. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Opłatę należy uiścić w formie:

  • wpłaty gotówkowej w kasie właściwego sądu

lub w formie:

  • znaków opłaty sądowej,
  • bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo za pośrednictwem platformy internetowej – ePłatności, umieszczonej na stronie: https://oplaty.ms.gov.pl/.

W przypadku, gdy opłatę sądową wniesiono w formie bezgotówkowej, do wniosku KW-ODPIS-AKT należy dołączyć oryginał, kopię albo wydruk dowodu należnej opłaty sądowej.