Jak uzyskać list mazalny od banku po spłacie kredytu hipotecznego?

List mazalny to oficjalny dokument bankowy, który jest niezbędny w procesie usunięcia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, zwłaszcza po spłacie kredytu hipotecznego. Dowiedz się, kto jest odpowiedzialny za wydanie listu mazalnego w banku, jakie są kroki do jego uzyskania i jak postępować, jeśli bank odrzuci prośbę o jego wydanie.

List mazalny – co to jest kwit mazalny?

Pojęcie listu mazalnego jest istotne dla każdej osoby, która spłaca kredyt hipoteczny. Po uregulowaniu całej sumy zobowiązania konieczne jest usunięcie hipoteki z IV działu księgi wieczystej nieruchomości, a do tego celu niezbędny jest list mazalny, inaczej nazywany kwitem mazalnym.

Sam proces spłacenia kredytu zabezpieczonego hipoteką nie skutkuje automatycznym wykreśleniem nieruchomości z księgi wieczystej. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Czym jest list mazalny? W najprostszych słowach, jest to pisemne oświadczenie wierzyciela hipotecznego, w którym potwierdza on, że dłużnik uregulował całą należność i wyraża zgodę na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie zobowiązania.

Takie zezwolenie wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki jest niezbędne z punktu widzenia sądu odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg wieczystych i dokonywanie zmian w ich treści. Dlatego też list mazalny trzeba dołączyć do wniosku o usunięcie wpisu dotyczącego hipoteki, który składa się na formularzu KW-WPIS.

Kto wystawia list mazalny?

List mazalny jest wystawiany przez wierzyciela hipotecznego, na rzecz którego hipoteka była ustanowiona. Może to być:

  • List mazalny pochodzący od banku, który zabezpieczał kredyt gotówkowy lub hipoteczny na hipotece nieruchomości, będącej własnością kredytobiorcy.
  • List mazalny od ZUS lub urzędu skarbowego, które wykorzystały hipotekę przymusową jako zabezpieczenie swoich roszczeń wobec dłużnika.
  • List mazalny napisany przez inną osobę fizyczną lub prawną, która figuruje w IV dziale księgi wieczystej nieruchomości jako wierzyciel.

Zazwyczaj wniosek o uzyskanie zgody na wykreślenie hipoteki składa się w banku po spłacie kredytu hipotecznego lub w przypadku refinansowania. Kto jest adresatem listu mazalnego wystawionego przez bank? Zawsze jest nim właściciel nieruchomości, co zazwyczaj pokrywa się z kredytobiorcą.

List mazalny – jakie informacje zawiera?

List mazalny zawsze przyjmuje formę pisemną i musi być podpisany albo przez wierzyciela hipotecznego osobiście, albo przez osoby upoważnione do jego reprezentacji. Jeśli idzie o zawartość, jest to stosunkowo krótki i prosty dokument, zawierający następujące informacje:

  • Numer księgi wieczystej oraz szczegóły dotyczące nieruchomości, na której hipoteka została ustanowiona.
  • Specyfikacja rodzaju ustanowionej hipoteki, na przykład, w przypadku kredytu bankowego, jest to hipoteka umowna.
  • Oświadczenie o wygaśnięciu wierzytelności hipotecznej, na przykład, w wyniku całkowitej spłaty kredytu.
  • Wyrażenie zgody na usunięcie wpisu hipoteki z księgi wieczystej.

W dokumencie należy także uwzględnić datę i miejsce jego wystawienia oraz dane osoby, która wystawia list mazalny, oraz dane odbiorcy tego dokumentu.

Jak i kto może wnioskować o list mazalny?

Zawsze to właściciel nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka, powinien wystąpić o list mazalny. W praktyce jest to zazwyczaj także dłużnik hipoteczny.

Kiedy hipoteka została ustanowiona jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego, to właśnie właściciel nieruchomości, czyli kredytobiorca, jest odpowiednią osobą do złożenia wniosku w banku o uzyskanie zgody na usunięcie hipoteki.

Warto również wspomnieć o sytuacji, w której nabywamy nieruchomość, która wcześniej była obciążona hipoteką służącą jako zabezpieczenie zobowiązania innej osoby, na przykład poprzedniego właściciela. W takim przypadku, jako nowi właściciele, musimy złożyć wniosek o list mazalny do wierzyciela hipotecznego.

Mogą pojawić się trudności, gdy wierzycielem był bank, który już nie istnieje. W takiej sytuacji, wniosek o zgodę na usunięcie wpisu dotyczącego hipoteki musimy złożyć w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), jednocześnie dołączając potwierdzenie spłaty kwoty zobowiązania widniejącej w księdze wieczystej.

Wniosek o list mazalny – wzór

Warto na wstępie wyjaśnić, że przepisy (zgodnie z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) nakładają na wierzyciela hipotecznego obowiązek wystawienia listu mazalnego po wygaśnięciu hipoteki. Jednak w wielu przypadkach konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie.

Choć wniosek o list mazalny może być złożony ustnie, na przykład przez telefon do infolinii banku, warto rozważyć jego sporządzenie na piśmie, aby mieć pisemny dowód dopełnienia formalności, co może być przydatne w przypadku ewentualnych sporów.

Jeśli chodzi o wzór wniosku o list mazalny, to nie istnieje oficjalny szablon takiego dokumentu. Wystarczy w nim wyrazić prośbę o wydanie zgody na usunięcie hipoteki i uzasadnić wniosek, na przykład poprzez odnotowanie całkowitej spłaty zobowiązania. Ważne jest, aby w tym wniosku zawrzeć swoje dane oraz informacje dotyczące:

  • Wnioskodawcy.
  • Numeru księgi wieczystej nieruchomości.
  • Hipoteki i podstawy wierzytelności hipotecznej, na przykład, numer umowy kredytowej.

Wniosek o list mazalny należy również własnoręcznie podpisać i dostarczyć osobiście do adresata lub przesłać listem poleconym.

Ile się czeka na list mazalny?

Niektóre banki automatycznie generują list mazalny po zaksięgowaniu ostatniej spłaty kredytowej i następnie wysyłają ten dokument klientowi pocztą lub informują go o możliwości odbioru w placówce. Ten proces trwa zazwyczaj od 2 do 3 tygodni od daty całkowitej spłaty zobowiązania.

Podobnie, czas oczekiwania na zaświadczenie na podstawie złożonego wniosku może różnić się w zależności od konkretnej instytucji. Niemniej jednak, bank nie może opóźniać wystawienia listu mazalnego bez uzasadnionego powodu, ponieważ przepisy nakazują mu podjęcie wszystkich działań umożliwiających usunięcie hipoteki z księgi wieczystej.

List mazalny w bankach – jak to wygląda?

W rzeczywistości, coraz więcej banków upraszcza formalności związane z wykreśleniem hipoteki po spłacie kredytu. Na przykład, w przypadku banku PKO BP, automatycznie wystawia się list mazalny klientowi po uregulowaniu zobowiązania, i nie pobiera się za to żadnych opłat. Podobnie praktykują Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz ING Bank Śląski. W przypadku mBanku i banku Pekao, również nie ma większych trudności z uzyskaniem listu mazalnego.

Co w sytuacji gdy bank odmówi wystawienia kwitu mazalnego?

Bank nie ma prawa odmówić wystawienia kwitu mazalnego, jeśli wierzytelność zabezpieczona hipoteką została całkowicie uregulowana. Zgodnie z przepisami ustawy o księdze wieczystej i hipotece (art. 94), wygaśnięcie wierzytelności hipotecznej skutkuje wygaśnięciem hipoteki, co jest podstawą do usunięcia wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Jeśli jednak bank odmawia wystawienia listu mazalnego, to prawdopodobnie uważa, że zobowiązanie kredytowe nie zostało całkowicie spłacone. Może istnieć kilka powodów, takich jak niespłacone dodatkowe opłaty wynikające z umowy kredytowej lub odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie rat. W takiej sytuacji warto skonsultować się z bankiem i ewentualnie uregulować brakującą kwotę, jeśli to uzasadnione.

Co jednak zrobić, jeśli bank nadal odmawia wystawienia kwitu mazalnego, mimo że zobowiązanie zostało całkowicie spłacone, a hipoteka wygasła? W takim przypadku jedyną opcją pozostaje złożenie pozwu przeciwko bankowi w celu usunięcia niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

List mazalny a wygaśnięcie hipoteki – podsumowanie

Zakończenie hipoteki po całkowitym spłaceniu zadłużenia daje właścicielowi nieruchomości możliwość usunięcia zapisu dotyczącego hipoteki z księgi wieczystej. Jednakże, aby to zrobić, konieczna jest zgoda wierzyciela hipotecznego, którą potwierdza list mazalny. Ten dokument jednocześnie świadczy o uregulowaniu zobowiązania, które było zabezpieczone hipoteką.

Banki zazwyczaj automatycznie sporządzają list mazalny po otrzymaniu ostatniej raty kredytu. Warto jednak zasięgnąć informacji w swoim banku odnośnie procedury zwolnienia hipoteki, ponieważ niektóre instytucje wymagają od kredytobiorców złożenia pisemnego wniosku o wydanie zaświadczenia w celu dopełnienia formalności w księgach wieczystych.