Dokumenty do kredytu hipotecznego – lista

Wniosek o kredyt hipoteczny wiąże się z koniecznością dostarczenia różnorodnych dokumentów, a ich zakres może być uzależniony od wielu czynników, takich jak cel kredytowania, źródło dochodów kredytobiorcy oraz rodzaj nieruchomości przeznaczonej jako zabezpieczenie kredytu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd dokumentów zazwyczaj wymaganych podczas składania wniosku o kredyt hipoteczny.

Lista niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu hipotecznego

Wniosek kredytowy stanowi podstawę starania się o dowolny kredyt w banku. Jednak sam fakt wypełnienia formularza zazwyczaj nie wystarcza. Banki zazwyczaj wymagają dostarczenia dodatkowych dokumentów, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz ryzyka związanego z udzieleniem finansowania.

Proces składania wniosku o kredyt hipoteczny jest szczególnie złożony ze względu na specyfikę tego rodzaju zobowiązania. Ponieważ kredyt ten jest udzielany na znaczną kwotę i na długi okres, często nawet do 35 lat, bank musi dokładnie zbadać zdolność przyszłego kredytobiorcy do spłaty oraz jego gotowość na podjęcie takiego finansowego wyzwania. Dlatego oprócz samego wniosku kredytowego niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy oraz dokumenty potwierdzające jego źródła dochodów.

Dodatkowo, istotne dla banku jest zabezpieczenie kredytu poprzez ustanowienie hipoteki, co umożliwia instytucji finansowej egzekwowanie roszczeń w przypadku trudności kredytobiorcy ze spłatą zobowiązania. W związku z tym konieczne jest dostarczenie dokumentów dotyczących nieruchomości, które potwierdzą między innymi jej stan prawny oraz obecną wartość rynkową.

Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy

Najczęściej żądanymi dokumentami potwierdzającymi dane wnioskodawcy o kredyt hipoteczny są:

 1. wypełniony formularz danych osobowych,
 2. ważny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z fotografią każdego kredytobiorcy,
 3. krótki odpis aktu małżeństwa,
 4. dokument stwierdzający małżeńską rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 5. opcjonalnie: orzeczenie sądu ostatecznie potwierdzające rozwód lub separację.

W przypadku, gdy o kredyt hipoteczny ubiega się osoba spoza kraju, bank może dodatkowo żądać dokumentów takich jak paszport, karta pobytu czy też zaświadczenie o meldunku w Polsce.

Dokumenty potwierdzające dochody wnioskodawcy

W przypadku kredytu hipotecznego, lista dokumentów potwierdzających dochody jest zależna od sposobu ich uzyskiwania oraz formy zatrudnienia, co zostanie dokładniej wyjaśnione poniżej. Do tych dokumentów mogą należeć:

 1. oświadczenie o dochodach,
 2. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie i zarobki,
 3. wyciąg z konta, na który wpływa wynagrodzenie,
 4. zeznanie podatkowe za ostatni rok, na przykład PIT 36, 37 czy 28,
 5. zaświadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące otrzymywanych świadczeń rentowych lub emerytalnych.

Zobacz także: Jakich minimalnych dochodów wymaga bank do kredytu?

Dokumenty dotyczące nieruchomości pod hipotekę

Zakres dokumentów związanych z nieruchomością pełniącą funkcję zabezpieczenia kredytu hipotecznego jest uzależniony od rodzaju tejże nieruchomości. Do kluczowych dokumentów tego procesu zalicza się jednak:

 1. aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości,
 2. dokument potwierdzający prawo własności,
 3. operat szacunkowy określający wartość nieruchomości,
 4. w przypadku działki: wypis i rysunek z rejestru gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy.

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego a rodzaj zatrudnienia

Aby starać się o kredyt hipoteczny, konieczne są dokumenty potwierdzające dochody, które są kluczowe dla oceny zdolności kredytowej, warunku niezbędnego do udzielenia kredytu.

Jednakże rodzaj tych dokumentów zależy od źródła dochodów wnioskodawcy. Banki zazwyczaj akceptują różne źródła dochodów, takie jak zatrudnienie na etacie lub na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz świadczenia emerytalno-rentowe.

Dokumenty do kredytu hipotecznego – umowa o pracę

Rozpocznijmy od omówienia dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny przez osobę zatrudnioną na etacie na podstawie umowy o pracę. Banki zazwyczaj oczekują, że wnioskodawca dostarczy zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zarobków i zatrudnienia, najlepiej na oficjalnym druku bankowym. Dokument ten powinien zawierać informacje na temat wynagrodzenia z ostatnich 3 do 6 miesięcy.

Dodatkowo, niektóre banki mogą wymagać potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na konto, co można osiągnąć poprzez przedstawienie wyciągu bankowego.

Te formalności można uniknąć, składając wniosek o kredyt hipoteczny w banku, w którym posiada się konto osobiste. Jeśli wynagrodzenie od tego samego pracodawcy wpływa na konto przez dłuższy czas, wystarczy złożyć oświadczenie o dochodach.

W sytuacji, gdy doszło niedawno do zmiany miejsca pracy, konieczne będzie dostarczenie świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy oraz aktualnej umowy o pracę.

Dokumenty do kredytu hipotecznego – umowa o dzieło/zlecenie

W przypadku uzyskiwania dochodów na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, konieczne będzie dostarczenie większej liczby dokumentów. Banki zazwyczaj oczekują na:

 1. zaświadczenie o zarobkach od zleceniodawców lub umowę zlecenia lub o dzieło,
 2. rachunków z ostatnich 6 lub 12 miesięcy,
 3. zeznania podatkowego PIT 37 za ostatni rok lub dwa lata,
 4. wyciągów bankowych potwierdzających wpływ wynagrodzenia na konto.

Warto sprawdzić: Kredyt hipoteczny przy umowie o dzieło lub zleceniu – czy jest możliwy?

Dokumenty do kredytu hipotecznego – własna działalność gospodarcza

W przypadku, gdy firma prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i ubiega się o kredyt hipoteczny, właściciel firmy jako wnioskodawca musi dostarczyć poniższe dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 2. numery NIP i REGON,
 3. zeznanie podatkowe PIT-36 za poprzedni rok,
 4. rachunek zysków i strat, na przykład za ostatnie miesiące oraz poprzedni rok,
 5. zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych,
 6. opcjonalnie, w zależności od formy rozliczeń z urzędem skarbowym: wyciąg z książki przychodów i rozchodów, zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych lub ewidencja przychodów za ostatnie 12 lub 24 miesiące,
 7. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dokumenty do kredytu hipotecznego – świadczenie przedemerytalne, emerytalne lub renta

Jeśli Twoim źródłem dochodów są świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i składasz wniosek o kredyt hipoteczny, będziesz musiał dostarczyć poniższe dokumenty:

 1. dokument potwierdzający prawo do świadczenia, na przykład decyzję o przyznaniu emerytury lub renty,
 2. decyzję o ostatniej waloryzacji świadczenia,
 3. potwierdzenie wypłaty świadczenia, takie jak ostatni odcinek renty lub emerytury, lub wyciąg bankowy za ostatnie miesiące, na które wpływa świadczenie.

Polecamy: W których bankach senior może liczyć na najlepszy kredyt?

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego a rodzaj kredytowanej nieruchomości

Zależnie od celu kredytowania, bank będzie wymagał różnych dokumentów do kredytu hipotecznego. Kluczową różnicą jest, czy kredyt jest przeznaczony na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego czy wtórnego.

Przy zakupie mieszkania od dewelopera, zwłaszcza w fazie budowy, banki zazwyczaj żądają większej liczby dokumentów. W tym przypadku istotne jest dla banku pozyskanie szczegółowych informacji na temat realizowanej inwestycji oraz możliwości ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości.

Natomiast w przypadku zakupu gotowego mieszkania, zwykle wystarczy dostarczyć dokumenty potwierdzające stan prawny lokalu oraz informacje dotyczące samej transakcji zakupu.

Dokumenty do kredytu hipotecznego przy kupnie nowego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym

W przypadku zakupu nowego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, wymagane są następujące dokumenty:

 1. Numer księgi wieczystej lub odpis z Księgi Wieczystej,
 2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 3. Opcjonalnie: mapa podziału działek z decyzjami podziałowymi lub rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową,
 4. Podpisaną umowę deweloperską wraz z załącznikami (ewentualnie umowa przedwstępna lub umowa rezerwacyjna),
 5. Promesę banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości (jeśli nieruchomość dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką),
 6. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera lub spółdzielni,
 7. Zaświadczenie o zakończeniu budowy,
 8. W przypadku zakupu mieszkania – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania budynku, w którym znajduje się lokal, oraz zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 9. W przypadku zakupu domu – potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń przez właściwy urząd zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.

Należy zaznaczyć, że w umowie z deweloperem, jeśli prace są zaawansowane powyżej 90%, musi być określony moment przeniesienia własności nieruchomości na kredytobiorcę po dokonaniu aktu notarialnego. Data dostarczenia aktu notarialnego w dokumentacji dewelopera musi zawierać się w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej.

Dokumenty do kredytu hipotecznego przy kupnie mieszkania lub domu z rynku wtórnego

Przy zakupie mieszkania lub domu na rynku wtórnym konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 1. Wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
 2. Numeru księgi wieczystej nieruchomości,
 3. Umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości podpisanej ze sprzedającym,
 4. Dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości przez sprzedającego,
 5. W przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej, zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numeru księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym znajduje się lokal,
 6. W przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką, informacji od kredytującego banku dotyczącej wysokości salda do spłaty zobowiązania.

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego a rodzaj kredytu

Teraz posiadasz informację na temat wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Jednakże warto zaznaczyć, że kredyt hipoteczny może zostać udzielony również na inne cele, takie jak budowa domu, remont nieruchomości czy zakup działki. Dla każdego z tych celów kredytowania konieczne jest dostarczenie do banku nieco odmiennych dokumentów, a poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Dokumenty do kredytu hipotecznego na budowę domu

Gdy ubiegasz się o kredyt hipoteczny na budowę domu, konieczne jest dostarczenie do banku poniższych dokumentów:

 1. Numeru księgi wieczystej działki,
 2. Wypisu z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej,
 3. Aktu notarialnego potwierdzającego twoje prawo własności do działki,
 4. Decyzji o pozwoleniu na budowę, lub w przypadku budowy domu nie wymagającego pozwolenia – kopii zgłoszenia budowy do właściwego organu administracji oraz potwierdzenia jego przyjęcia (lub urzędowego zaświadczenia o braku sprzeciwu na rozpoczęcie budowy),
 5. Kosztorysu, harmonogramu prac i dziennika budowy,
 6. Projektu technicznego lub programu użytkowego budynku, będącego zestawieniem pomieszczeń z ich powierzchniami użytkowymi z projektu budowlanego.

Dokumenty do kredytu hipotecznego na remont

W planowaniu uzyskania kredytu hipotecznego na remont, rozbudowę, przebudowę lub modernizację domu, konieczne będą następujące dokumenty:

Dla domu:

 1. Numeru księgi wieczystej nieruchomości,
 2. Notarialnego aktu własności domu,
 3. Kosztorysu i harmonogramu prac remontowych,
 4. Opcjonalnie programu użytkowego budynku,
 5. Opcjonalnie wyceny nieruchomości,
 6. Decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia prac (jeśli jest wymagane).

Dla mieszkania, które ma być poddane remontowi, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie, wymagane będą z kolei takie dokumenty:

 1. Numeru księgi wieczystej,
 2. Dokumentu potwierdzającego własność lub zaświadczenia ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 3. Kosztorysu prac remontowych.

Dokumenty do kredytu hipotecznego na kupno działki

Jeżeli rozważasz zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej, poniżej znajdziesz listę niezbędnych dokumentów:

 1. Numeru księgi wieczystej działki lub numeru księgi wieczystej nieruchomości, z której działka będzie wyodrębniona (lub prawomocnej decyzji podziałowej, jeśli podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej),
 2. Aktu własności działki,
 3. Wypisu z ewidencji gruntów,
 4. Wypisu z aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego potwierdzającego, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,
 5. Opcjonalnie: Decyzji o warunkach zabudowy działki,
 6. W przypadku działki obciążonej hipoteką, informacji od banku kredytującego o wysokości kwoty do spłaty.

Czy każdy bank wymaga takich samych dokumentów?

Nasza lista dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu hipotecznego jest jedynie wytyczną, ponieważ różne banki mają odmienne oczekiwania w tej kwestii. Zawsze warto więc sprawdzić, jakie konkretne dokumenty są wymagane przez daną instytucję finansową. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej banku lub uzyskać bezpośrednio od pracownika placówki.

Współcześnie wiele banków udostępnia specjalne narzędzia online do generowania dokumentów, które pozwalają dowiedzieć się, które z nich będą konieczne po wprowadzeniu podstawowych parametrów kredytu i informacji dotyczących sytuacji finansowej wnioskodawcy. Pamiętaj również, że ostateczna lista dokumentów do kredytu hipotecznego zostanie przedstawiona po złożeniu wstępnego zapytania o kredyt.

W przypadku kredytu hipotecznego, część dokumentów może być wymagana w formie formularzy udostępnianych przez daną instytucję finansową. Na przykład, w przypadku składania wniosku o kredyt hipoteczny w mBanku, konieczne są dokumenty na oficjalnych formularzach bankowych, takie jak zaświadczenie o zarobkach i oświadczenie zbywcy nieruchomości. Wszystkie takie formularze są dostępne do pobrania ze strony internetowej banku. Podobnie, składając wniosek o kredyt hipoteczny w PKO BP czy ING Banku Śląskim, dokumenty do pobrania są dostępne online.

Ile czasu mamy na dostarczenie dokumentów do banku?

Banki zwykle nie nakładają ściśle określonego terminu na dostarczenie dokumentów klientom. Rozumieją, że pozyskanie niektórych z nich może wymagać czasu i załatwienia pewnych formalności.

Jednakże ważne jest, aby mieć na uwadze, że dopiero po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów bank będzie w stanie rozpatrzyć wniosek i podjąć ostateczną decyzję kredytową. Dlatego w interesie kredytobiorcy leży szybkie zebranie wymaganej dokumentacji i dostarczenie jej do banku.