Błąd w akcie notarialnym. Jak poprawić akt notarialny? Ile kosztuje poprawienie błędu?

Błędy zdarzają się każdemu. Akty notarialne nie są ich pozbawione i choć niekiedy można je dość łatwo skorygować, tak w innym wypadku bywa to dość skomplikowaną procedurą. Warto jednak poświęcić swój czas na to, aby zawarte błędy poprawić, szczególnie wtedy, gdy na podstawie aktu zostaje złożony wpis do księgi wieczystej. Jak wygląda korekta aktu notarialnego i czy można zmienić akt notarialny?

Najczęstsze błędy w akcie notarialnym – tzw. oczywiste:

  • niewłaściwe użycie wyrazu lub pisowni, niewłaściwa nomenklatura – błędy ortograficzne, gramatyczne, mylny zapis nazwy lub fleksji
  • błędy rachunkowe – zazwyczaj, gdy w treści aktu znajdują się działania arytmetyczne
  • błędna numeracja postanowień, jakie zostały zawarte w umowie
  • błędne lub niewłaściwe powoływanie się na akty prawne
  • niewłaściwe wpisanie danych osobowych lub numeru PESEL

Sprostowanie aktu notarialnego nie nastręcza wielu problemów – wystarczy dokładnie przejrzeć zawartość tekstu przed podpisaniem aktu notarialnego. Zauważone błędy można po prostu przekreślić, jednak treść musi być czytelna. Nie dopuszcza się zatem zamazywania tekstu lub usuwania go w inny sposób. Wszelkie poprawki naniesione na dokument należy przeanalizować i omówić z osobami biorącymi udział w podejmowanych czynnościach.

Jeśli błąd został zauważony po podpisaniu aktu notarialnego, notariusz może sprostować błędy w specjalnie przygotowanym protokole. Dokument ten stanowi jedyną formę usunięcia błędów w treści sporządzonego aktu. Sprostowanie to nie wymaga oczywiście wniesienia taksy notarialnej.

Istotny błąd w akcie notarialnym – jak można go naprawić ?

Jeżeli błąd w treści aktu notarialnego nie wynika z nieuwagi notariusza, a został zawiniony przez stronę (strony) czynności prawnej, stosuje się aneks do umowy. W ten sposób można prostować wszystkie te pomyłki, które dotyczą oświadczenia woli stron umowy i których usunięcie doprowadzi do modyfikacji albo uzupełnienia poprzednio sporządzonego aktu notarialnego. Wymaga to jednak stawiennictwa wszystkich stron a konieczna opłata notarialna jest zależna od liczby zmian.

Sporządzenie aneksu do aktu notarialnego może być niemożliwe z powodu śmierci którejś ze stron umowy lub też braku jej woli do usunięcia błędu. W takiej sytuacji zmiany może wnieść tylko sąd w drodze powództwa osoby zainteresowanej.

Unieważnienie aktu notarialnego – termin.

Samej formy, jaką jest akt notarialny nie można unieważnić. Można jednak unieważnić czynność prawną objętą aktem notarialnym. Unieważnienie może zostać uznane w oparciu o kodeks cywilny – dotyczy on wad oświadczenia woli. Do takich wad można zaliczyć:

  • stan wyłączający świadome wyrażanie woli, lub podjęcie decyzji – punkt ten dotyczy w głównej mierze chorób psychicznych, upośledzenia umysłowego lub zaburzeń w tych obszarach;
  • fikcyjne czynności prawne mające na celu ukrycie porozumienia stron – pozorność oświadczenia woli charakteryzuje się tym, że osoby uczestniczące w tej czynności chcą zataić istotne czynność prawne, które mają nie wywołać żadnych skutków prawnych;
  • błędne wyobrażenie o stanie rzeczywistym rzeczy – gdyby osoba składająca oświadczenie woli, nie działała pod wpływem błędu, gdzie ocena sytuacji była by inna – prawdopodobnie oświadczenie zostałoby złożone;
  • nakłonienie innej osoby do podpisania oświadczenia woli – osoba trzecia z rozmysłem składnia do danych czynność, jak choćby podpisania niekorzystnej umowy;
  • wymuszone oświadczenie woli – szantaż lub zastraszanie zmuszające do podpisu oświadczenia.

Aby unieważnić aktu notarialny należy dostarczyć do sądu pozew, który będzie zawierał prośbę o ustalenie nieważności czynności prawnej. Ważne jest, aby wykazać interes prawny oraz dokładnie wskazać popełniony błąd. W innym wypadku sąd może odmówić unieważnienia.